สรุปข้อมูลการมาเรียนของโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ประจำเดือน ปีการศึกษา

มัธยม
6/1
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 5
 มา 28/29
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
มัธยม
6/2
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 10
 มา 30/32
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
มัธยม
6/3
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 9
 สาย 2
 มา 26/35
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
มัธยม
6/4
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 15
 สาย 2
 มา 21/36
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
มัธยม
6/5
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 3
 มา 29/30
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
มัธยม
6/6
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 10
 สาย 2
 มา 30/40
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
มัธยม
6/7
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
มัธยม
6/8
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 3
 สาย 4
 มา 34/37
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
มัธยม
6/9
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 13
 สาย 8
 มา 27/40
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
มัธยม
6/10
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 4
 ลา 5
 สาย 0
 มา 32/41
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
มัธยม
6/11
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 38
 สาย 0
 มา 0/38
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
มัธยม
6/12
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 2
 ลา 17
 สาย 3
 มา 19/38
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
มัธยม
6/13
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 1
 ลา 15
 สาย 2
 มา 24/40
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
มัธยม
6/14
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
สรุปมา มัธยม
6
 ขาด 7
 ลา 129
 มาสาย 41
มา 71.31 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
5/1
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 27/28
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
มัธยม
5/2
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 1
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/37
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
มัธยม
5/3
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 6
 มา 34/36
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
มัธยม
5/4
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 37/39
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
มัธยม
5/5
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
มัธยม
5/6
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 2
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
มัธยม
5/7
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
มัธยม
5/8
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
มัธยม
5/9
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 1
 ลา 4
 สาย 3
 มา 32/37
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
มัธยม
5/10
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 1
 ลา 5
 สาย 0
 มา 29/35
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
มัธยม
5/11
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 5
 สาย 3
 มา 28/33
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
มัธยม
5/12
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
มัธยม
5/13
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 1
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
มัธยม
5/14
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
สรุปมา มัธยม
5
 ขาด 3
 ลา 19
 มาสาย 15
มา 95.25 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
4/1
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 3
 มา 29/30
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
มัธยม
4/2
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
มัธยม
4/3
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 4
 สาย 1
 มา 32/36
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
มัธยม
4/4
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 3
 มา 38/40
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
มัธยม
4/5
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 1
 ลา 4
 สาย 2
 มา 25/30
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
มัธยม
4/6
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 39/40
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
มัธยม
4/7
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 1
 มา 39/40
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
มัธยม
4/8
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 3
 สาย 4
 มา 37/40
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
มัธยม
4/9
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 3
 ลา 3
 สาย 0
 มา 32/38
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
มัธยม
4/10
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
มัธยม
4/11
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 10
 สาย 2
 มา 23/33
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
มัธยม
4/12
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 3
 สาย 0
 มา 36/39
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
มัธยม
4/13
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 1
 ลา 2
 สาย 0
 มา 37/40
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
มัธยม
4/14
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
สรุปมา มัธยม
4
 ขาด 5
 ลา 34
 มาสาย 16
มา 91.86 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
3/1
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 1
 มา 28/30
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
มัธยม
3/2
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 1
 ลา 1
 สาย 0
 มา 26/28
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
มัธยม
3/3
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 33/34
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
มัธยม
3/4
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 3
 สาย 0
 มา 33/36
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
มัธยม
3/5
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 3
 สาย 2
 มา 36/39
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
มัธยม
3/6
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
มัธยม
3/7
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 2
 ลา 8
 สาย 1
 มา 29/39
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
มัธยม
3/8
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
มัธยม
3/9
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 5
 สาย 1
 มา 33/38
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
มัธยม
3/10
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 35/37
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
มัธยม
3/11
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 5
 สาย 0
 มา 35/40
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
มัธยม
3/12
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 3
 มา 35/37
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
มัธยม
3/13
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
มัธยม
3/14
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 3
 ลา 1
 สาย 2
 มา 30/34
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
สรุปมา มัธยม
3
 ขาด 6
 ลา 33
 มาสาย 10
มา 92.23 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
2/1
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 1
 มา 29/30
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
มัธยม
2/2
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
มัธยม
2/3
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
มัธยม
2/4
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 1
 มา 33/34
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
มัธยม
2/5
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 1
 ลา 1
 สาย 2
 มา 35/37
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
มัธยม
2/6
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
มัธยม
2/7
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
มัธยม
2/8
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 37/39
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
มัธยม
2/9
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 6
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/40
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
มัธยม
2/10
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 3
 มา 35/37
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
มัธยม
2/11
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 3
 สาย 0
 มา 35/38
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
มัธยม
2/12
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 4
 ลา 1
 สาย 1
 มา 33/38
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
มัธยม
2/13
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 3
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/39
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
มัธยม
2/14
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 36/38
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
สรุปมา มัธยม
2
 ขาด 14
 ลา 13
 มาสาย 8
มา 94.65 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
1/1
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
มัธยม
1/2
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 23/24
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
มัธยม
1/3
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
มัธยม
1/4
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
มัธยม
1/5
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
มัธยม
1/6
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
มัธยม
1/7
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
มัธยม
1/8
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 38/39
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
มัธยม
1/9
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 1
 ลา 1
 สาย 0
 มา 38/40
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
มัธยม
1/10
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 1
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/39
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
มัธยม
1/11
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 2
 ลา 3
 สาย 0
 มา 33/38
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
มัธยม
1/12
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 39/40
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
มัธยม
1/13
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 1
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/38
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
มัธยม
1/14
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 3
 สาย 0
 มา 36/39
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
สรุปมา มัธยม
1
 ขาด 5
 ลา 10
 มาสาย 0
มา 97.1 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
สรุปมาทั้งหมด ขาด 40
ลา 238
สาย 90
มา 90.55%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
สรุปการมาเรียนประจำเดือน ธันวาคม ปี 2566 มีนักเรียนมาเรียนปกติ 99.55%