ตารางรายการเพิ่มคะแนนพฤติกรรม

    นักเรียนสามารถให้ครูผู้สอนทุกคนเพิ่มคะแนนพฤติกรรมได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
  • 1. นำเกียรติบัตรที่ได้รับการรับรองจากโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา สพฐ. หรืออื่นๆ เป็นตัวจริงมาให้ครูผู้สอน หรือครูที่ปรึกษาถ่ายภาพและบันทึกข้อมูลเพื่อเพิ่มคะแนน
  • 2. เมื่อนักเรียนได้สร้างสาธารณะประโยชน์แล้ว ถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานและนำมาให้ครูที่ปรึกษาหรือครูผู้สอน หรือผู้ดูแลควบคุมนักเรียนให้พัฒนา ช่วยเหลือ ทำความสะอาดต่างๆให้กับโรงเรียนหรือที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เพิ่มคะแนนพฤติกรรม

ลำดับที่
ชื่อรายการ
คะแนนที่เพิ่ม
1
  อบรมค่ายส่งเสริมคุรลักษณะที่พึงประสงค์
  400
2
  อบรมค่ายส่งเสริมคุรลักษณะที่พึงประสงค์
  400
3
  ประชุมอบรมค่ายส่งเสริมคุรลักษณะที่พึงประสงค์
  100
4
  แข่งขันโปงลาง ชนะเลิศระดับประเทศ
  100
5
  แข่งขันโครงงาน 46ICT ได้เหรียญทองระดับประเทศ
  100
6
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาตะกร้อระดับประเทศ ลำดับที่ 1
  100
7
  เข้าร่ามการแข่งขันระดับประเทศ(ระดับเหรียญเงิน)
  90
8
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาตะกร้อระดับประเทศ ลำดับที่ 2
  90
9
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาตะกร้อระดับประเทศ ลำดับที่ 3
  80
10
  เข้าร่วมสัมนานานาชาติ The ASEAN Youth Forum
  80
11
  แข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน ระดับภาค ได้รับรางวัลเหรียญทอง
  70
12
  ร่วมกิจกรรมแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับประเทศ
  50
13
  ร่วมกิจกรรมแข่งขันภาษาต่างประเทศระดับประเทศ
  50
14
  ร่วมกิจกรรมแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประเทศ
  50
15
  ร่วมกิจกรรมแข่งขันต่างๆระดับประเทศ
  50
16
  ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ได้รับอันตราย
  50
17
  ร่วมกิจกรรมแข่งขันสังคมศึกษระดับประเทศ
  50
18
  ร่วมกิจกรรมแข่งขันดนตรีระดับประเทศ
  50
19
  สร้างชื่อเสียงให้แก่สถานศึกษาระดับประเทศ
  50
20
  ประชุมผู้ปกครอง2
  50
21
  เข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง
  50
22
  ร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE
  50
23
  เข้าร่วมรับเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
  50
24
  ร่วมกิจกรรมแข่งขันวาดภาพระดับประเทศ
  50
25
  ได้เหรียญทองในการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาชัยภูมิ
  50
26
  ร่วมกิจกรรมแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับประเทศ
  50
27
  ร่วมกิจกรรมแข่งขันภาษาไทยระดับประเทศ
  50
28
  ประชุมผู้ปกครอง
  50
29
  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาค เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
  50
30
  พัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ(2)
  40
31
  ปลูกฝังค่ายคุณธรรม จริยธรรม 5 วัน
  40
32
  ได้เหรียญเงินในการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาชัยภูมิ
  40
33
  เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโซนหุบเขา
  30
34
  ได้เหรียญทองแดงในการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาชัยภูมิ
  30
35
  ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาชัยภูมิ
  30
36
  เข้าร่วมเชียร์ในการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาชัยภูมิ
  30
37
  ร่วมกิจกรรมแข่งขันวาดภาพระดับภาค
  30
38
  สร้างชื่อเสียงให้แก่สถานศึกษาระดับภาค
  30
39
  ร่วมกิจกรรมแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับภาค
  30
40
  ร่วมกิจกรรมแข่งขันดนตรีระดับภาค
  30
41
  ร่วมกิจกรรมแข่งขันภาษาไทยระดับภาค
  30
42
  ร่วมกิจกรรมแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับภาค
  30
43
  ร่วมกิจกรรมแข่งขันต่างๆระดับภาค
  30
44
  ร่วมกิจกรรมแข่งขันภาษาต่างประเทศระดับภาค
  30
45
  ร่วมกิจกรรมแข่งขันสังคมศึกษระดับภาค
  30
46
  แข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน ระดับเขต ได้รับรางวัลเหรียญทอง
  30
47
  แข่งขันเครื่องบินพลังยาง(ระดับจังหวัด)เหรียญทอง
  30
48
  ร่วมกิจกรรมแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับภาค
  30
49
  ผ่านการเข้าค่ายอบรม ASEAN Youth Junior ระดับภาค
  30
50
  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 วอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี กีฬาโซนหุบเขา
  30
51
  รางวัลระดับเหรียญทองการเเข่งทักษะวิชาการระดับเขต
  30
52
  รางวัลระดับเหรียญทองการเเข่งทักษะวิชาการระดับเขต สพม.30
  30
53
  เข้าร่วมแข่งขันศิลปะระดับเขตได้รับรางวัลเหรียญทอง
  30
54
  เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขต สพม.30
  30
55
  รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การเเข่งขันทักษะวิชาการระดับเขต สพม.30
  30
56
  ผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย "ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน"
  30
57
  ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับเขต การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ ม.ปลาย
  30
58
  เข้าร่วมเเข่งขันโอลิมปืควิชาการคณิตศาสตร์ระดับภาค
  30
59
  ได้รับรางวัล เหรียญทอง ระดับภาค การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ ม.ปลาย
  30
60
  แข่งขันวิชาการสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชนะเลิศ (เหรียญทอง) ระดับเขต
  30
61
  ร่วมแข่งขันนางไหระดับภาคชนะเลิศ
  30
62
  แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาคได้รับรางวัลเหรียญทอง
  30
63
  แข่งขันโครงการของภาษาต่างประเทศได้รางวัลชนะเลิศระดับเขต
  30
64
  เเข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับภาค
  30
65
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาฟุตซอลระดับเขต ลำดับที่ 1
  30
66
  แข่งขันกีฬาเปตองระดับชนะเลิศเขต
  30
67
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับเขต ลำดับที่ 1
  30
68
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาตะกร้อระดับเขต ลำดับที่ 1
  30
69
  แข่งขันโครงงานอาเซี่ยนได้รางวัลชนะเลิศระดับเขต
  30
70
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาฟุตซอลระดับเขต ลำดับที่ 2
  25
71
  เก็บเงินได้ 1000 บาทขึ้นไป
  25
72
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับเขต ลำดับที่ 2
  25
73
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาตะกร้อระดับเขต ลำดับที่ 2
  25
74
  รางวัลเหรียญเงินระดับเขต สพม. 32
  25
75
  เหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยะภาพวิทยาศาสตร์ ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมระดับเขต สพม.30
  25
76
  แข่งขันวิชาการสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) ระดับเขต
  25
77
  รางวัลเหรียญเงิน การเเข้งขันระดับเขต สพม. 32
  25
78
  แข่งขันวิชาการสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) ระดับเขต
  20
79
  การแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เหรียญทอง ระดับเขต รองชนะเลิศอันดับ 1
  20
80
  เป็นพิธีกรต้อนรับคณะกรรมการประกวดผลงานยุวเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ
  20
81
  แข่งขันโครงานวิทยาศาสตร์ ระดับเขต เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
  20
82
  รางวัลระดับเหรียญทองอันดับ 4 ขึ้นไประดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. 30
  20
83
  เข้าค่ายอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดของโรงเรียน
  20
84
  เข้าค่ายภาษาอังกฤษของโรงเรียน
  20
85
  แข่งขันเครื่องบินพลังยาง(ระดับจังหวัด)เหรียญเงิน
  20
86
  เข้าค่ายอาเซียนประจำปีการศึกษา 2557
  20
87
  เข้าค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ปีการศึกษา 2557
  20
88
  ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  20
89
  ร่วมกิจกรรมแข่งขันวาดภาพระดับจังหวัด
  20
90
  ร่วมกิจกรรมแข่งขันดนตรีระดับจังหวัด
  20
91
  TO BE NUMBER ONE
  20
92
  สร้างชื่อเสียงให้แก่สถานศึกษาระดับจังหวัด
  20
93
  ร่วมกิจกรรมแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับจังหวัด
  20
94
  ร่วมกิจกรรมแข่งขันต่างๆระดับจังหวัด
  20
95
  แจ้งเหตุการณ์กระทำผิด ช่วยเหลือการสืบหาผู้กระทำผิด
  20
96
  ร่วมกิจกรรมแข่งขันภาษาไทยระดับจังหวัด
  20
97
  ประพฤติตัวเป็นตัวอย่างอันดีแก่เพื่อนนักเรียนจนได้รับยกย่องชมเชยจากทางโรงเรียน(เกียรติบัตร)
  20
98
  ร่วมกิจกรรมแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับจังหวัด
  20
99
  ร่วมกิจกรรมแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับจังหวัด
  20
100
  ร่วมกิจกรรมแข่งขันภาษาต่างประเทศระดับจังหวัด
  20
101
  ร่วมกิจกรรมแข่งขันสังคมศึกษระดับจังหวัด
  20
102
  อบรมบ้านพักและสตรี
  20
103
  อบรมถักทอร้อยดวงใจ (สพม 30 )
  20
104
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาตะกร้อระดับเขต ลำดับที่ 3
  20
105
  อบรมกิจกรรมนักเรียนที่โรงเรียนพุทไธสง
  20
106
  เข้าร่วมกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ
  20
107
  อบรมเยาวชนต่อต้านทุจริต
  20
108
  ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย
  20
109
  ค่ายพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา2557
  20
110
  อบรมผู้นำเศรษฐกิจพอเพียง
  20
111
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับเขต ลำดับที่ 3
  20
112
  ค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ต.สระพัง
  20
113
  วัยใสหัวใจแข็งแรง
  20
114
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาฟุตซอลระดับเขต ลำดับที่ 3
  20
115
  ค่ายปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
  20
116
  เก็บขยะรอบสนามฟุตบอล
  20
117
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ลำดับที่ 2
  20
118
  เข้าค่ายอัฉริยทางคริตสาสตร์
  20
119
  โครงการ To Be Number One
  20
120
  พัฒนาแปลงเกษตร
  15
121
  ปลูกต้นไม้
  15
122
  เก็บเงินได้ 101-500บาทขึ้นไป
  15
123
  ชนะเลิศการเเข่งขันทักษะวิชาการระดับโรงเรียน
  15
124
  การประกวดอ่านฟังเสียง ธนชาติ ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย
  15
125
  การแข่งขัน Debate อันดับที่ 1
  15
126
  แข่งขันชนะเลิศ ภายใน
  15
127
  ได้คะแนน PRE MATH TEST อันดับ 2-5 ของโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
  15
128
  เป็นผู้มีความเป็นเลิศทาด้านวิทยาศาสตร์
  10
129
  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี กีฬาโซนหุบเขา
  10
130
  ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเขตแข่งขันธูปเทียนแพ
  10
131
  ผ่านการอบรม ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคณภาพเด็กไทย การเสริมสร้างสิทธิ หน้าที่พลเมือง และเรียนรู้เรื่องการเงิน ระดับจังหวัด
  10
132
  เป็นผู้เตรียมสถานที่วันไหว์ครู
  10
133
  แข่งขัน science show เหรียญทอง ที่ 2 ระดับเขต
  10
134
  เป็นผู้เตรียมสถานที่สัปดาห์อาเซียน
  10
135
  เตรียมงานงานเกษียณอายุราชการครู
  10
136
  เข้าร่วมอบรมโครงการ zero watch school ระดับจังหวัด
  10
137
  เป็นพิธีกรวันไหว้ครู
  10
138
  เตรียมสถานที่วันแม่แห่งชาติ
  10
139
  เป็นพิธีกรงานเกษียณอายุราชการครู
  10
140
  เป็นพิธีกรสัปดาห์อาเซียน
  10
141
  เป็นพิธีกรและนันทนาการงานปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนใหม่
  10
142
  ได้รางวัลเหียญทอง รองชะเลิศอันดับ 2 ระดับเขต แข่งขันสร้าง webpage ประเภท text editor
  10
143
  ชนะเลิศ ระดับโรงเรียน
  10
144
  เป็นผู้รักการออมดีเยี่ยม
  10
145
  ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาการวันภาษาไทยโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
  10
146
  ชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันASEAN QUIZ เนื่องในวันอาเซียนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
  10
147
  เข้าค่ายวิทยาศาสต์โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
  10
148
  แข่งขันเครื่องบินพลังยาง(ระดับจังหวัด)เหรียญทองแดง
  10
149
  เข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
  10
150
  เข้าร่วมอบรมเพิ่มความรู้หรือทักษะในกลุ่มของสังคมศาสนาและวัฒนธรรม
  10
151
  ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีความสื่อสัตย์ระดับโรงเรียน
  10
152
  การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน
  10
153
  ช่วยงานโรงเรียน
  10
154
  การแข่งขันรำวงมาตรฐาน
  10
155
  ได้รับรางวัลคนดี ศรี บ.ท.
  10
156
  เข้าร่วมแข่งขันเครื่องบินพลังยาง(ระดับจังหวัด)
  10
157
  บำเพ็ญประโยชน์ สร้างป่าเพื่อสังคม
  10
158
  เข้าร่วมโครงการ "สานฝันพยาบาล" คณะพยาบาลศาสตร์ มหาลัยขอนแก่น
  10
159
  กิจกรรมแค่คัดแยก3
  10
160
  ร่วมกิจกรรมแข่งขันวาดภาพระดับโรงเรียน
  10
161
  สร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษาระดับโรงเรียน
  10
162
  ร่วมกิจกรรมแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับโรงเรียน
  10
163
  ร่วมกิจกรรมแข่งขันดนตรีระดับโรงเรียน
  10
164
  ระดับเหรียญทอง
  10
165
  สุขศึกษาและพละศึกษา
  10
166
  สร้างชื่อเสียงให้แก่สถานศึกษาระดับโรงเรียน
  10
167
  ให้อาหารไก่
  10
168
  อุทิศตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม นร.สภานักเรียน (รวมกิจกรรม)
  10
169
  ผู้ควบคุมและดูแลการจัดกิจกรรม
  10
170
  แข่งขันภายในโรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง (ชนะเลิศ)
  10
171
  ธนาคารขยะ
  10
172
  แข่งขันภายในโรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน (อันดับ 2)
  10
173
  เก็บเงินได้ตั้งแต่1-99
  10
174
  ตัดไม้
  10
175
  กิจกรรมวันไหว้ครูปี57
  10
176
  เป็นพยานในการจับนักเรียนที่ลักขโมยตารางเรียน
  10
177
  กิจกรรมวันสุนทรภู่
  10
178
  จัดงานวันวิทยาศาสตร์
  10
179
  กิจกรรมวันเข้าพรรษา
  10
180
  รองชนะเลิศอันดับ2แข่งขันการจัดตู่ปลา
  10
181
  เป็นคณะกรรมการดำเนินงานวันวิทยาศาสตร์
  10
182
  ช่วยงานกิจกรรมโรงเรียน
  10
183
  ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันจรวจขวดน้ำ
  10
184
  เป่าดุริยางค์
  10
185
  ร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่
  10
186
  ทำกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
  10
187
  เป็นตัวแทนของโรงเรียนไปร่วมอบรมสัมนา
  10
188
  เก็บทรัพย์สินหรือสิ่งของนำมาแจ้งต่อโรงเรียน
  10
189
  เป็นตัวแทนของโรงเรียนไปร่วมอบรมสัมนา
  10
190
  ร่วมกิจกรรมแข่งขันต่างๆระดับโรงเรียน
  10
191
  ร่วมกิจกรรมแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน
  10
192
  ร่วมกิจกรรมแข่งคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน
  10
193
  ร่วมกิจกรรมแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับจังหวัด
  10
194
  ร่วมกิจกรรมแข่งขันภาษาไทยระดับโรงเรียน
  10
195
  ร่วมกิจกรรมแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับโรงเรียน
  10
196
  ร่วมกิจกรรมแข่งขันภาษาต่างประเทศระดับโรงเรียน
  10
197
  ร่วมกิจกรรมแข่งขันสังคมศึกษระดับโรงเรียน
  10
198
  ช่วยครูจัดบอร์ดวิชาการ
  10
199
  เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับเขต
  10
200
  เก็บขยะ
  10
201
  เก็บขยะลงถัง3
  10
202
  การกระทำความดีอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของครูประจำชั้น
  10
203
  เก็บขยะลงถัง2
  10
204
  เก็บขยะลงถัง
  10
205
  ทำความสะอาดห้องสมุดทั้งหมด
  10
206
  ล้างห้องน้ำนักเรียนหญิงทั้งหมด
  10
207
  ล้างห้องน้ำนักเรียนชายทั้งหมด
  10
208
  แสดงละครโครงการ นักเรียน บท. ทำดีเพื่อพระราชา
  10
209
  ช่วยครูจัดกิจกรรม
  10
210
  ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุได้รับอันตราย
  10
211
  ทำความดี
  10
212
  ทำความสะอาดห้องสมุด
  5
213
  ทำความสะห้องเรียน
  5
214
  ช่วยงานโรงเรียน เช่น ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ รดน้ำต้นไม้
  5
215
  ทำความสะอาดห้องสมุด1
  5
216
  ทำความสะอาดห้องสมุด2
  5
217
  ทำความสะอาดห้องสมุด3
  5
218
  อาสาช่วยครูถือของ
  5
219
  ช่วยปิดไฟฟ้า ปิดพัดลมในห้องเรียนที่ลืมปิดไว้
  5
220
  เก็บสิ่งของได้ เช่นโทรศัพท์ แล้วแจ้งครูให้ประกาศหาเจ้าของ
  5
221
  ทำความสะอาดห้องเรียน/เก็บขยะ
  5
222
  ทำความสะอาดห้องสมุด/เก็บขยะ/จัดหนังสือ
  5
223
  ได้เข้าร่วมคัดเลือกเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ วิทยาศาสตร์
  5
224
  ได้เข้าร่วมคัดเลือกเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ คณิตศาสตร์ จังหวัด
  5
225
  ชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับโรงเรียน
  5
226
  เข้าร่วมสอบธรรมะทางก้าวหน้าระดับประเทศ
  5
227
  ชนะเลิศอันดับี่ 3 การเเข่งขันในวันอาเซียนระดับโรงเรียน
  5
228
  เข้าร่วมติว O-NET ภาษาอังกฤษ ระดับจังหวัดโดย สพม.30
  5
229
  รางวัลอันดับที 3 เนื่องในวันอาเซียนของโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
  5
230
  เข้าร่วมแข่งขันเคมีโอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ
  5
231
  รองชนะเลิศอันดับที่ 2 แข่งขัน debate
  5
232
  กิจกรรมแค่คัดแยก2
  5
233
  ผ่านกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ครบ9 ฐาน
  5
234
  กวาดห้อง
  5
235
  เก็บสิ่งของได้
  5
236
  จัดโต๊ะเก้าอี้ในห้องเรียน
  5
237
  เข้าร่วมแข่งขันวาดภาพภายใน
  5
238
  เก้บสิ่งของได้
  5
239
  รดน้ำต้มไม้
  5
240
  นำขยะไปทิ้ง
  5
241
  แข่งขันภายในโรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (อันดับ 3 หรือ เข้าร่วม)
  5
242
  ยกของช่วยคุณครู
  5
243
  ถอนหญ้า
  5
244
  ลบกระดาน
  5
245
  ตัดหญ้า
  5
246
  ทำความดีปานกลาง
  3
247
  ล้างห้องน้ำนักเรียนชายเล็กน้อย
  2
248
  เก็บขยะในโรงรถเล็กน้อย
  2
249
  ช่วยครูยกโต๊ะ/เก้าอี้/ทำความสะอาด
  2
250
  จัดหนังสือเล็กน้อย
  2
251
  ล้างห้องน้ำนักเรียนหญิงเล็กน้อย
  2
252
  ล้างห้องน้ำครูเล็กน้อย
  2
253
  กวาดห้องเรียนเล็กน้อย
  2
254
  ddd
  2
255
  ทำความดีเล็กน้อย
  2
256
  จิตอาสาเล็กน้อย
  2
257
  จิตอาสาปานกลาง
  2
258
  ถูพื้นห้องสมุดเล็กน้อย
  2
259
  เช็ดกระจกห้องสมุดเล็กน้อย
  2
260
  กวาดห้องสมุดเล็กน้อย
  2
261
  กิจกรรมแค่คัดแยก
  2
262
  กิจกรรมแค่คัดแยก
  2
263
  ทำความสะอาดเล็กน้อย
  2